Seminari: #Blockchain en educació? Per a què? Carles Bellver Torlá @carlesbellver @centuji

Blockchain en educaciño. per a qué?. Carles Bellver

Introducció

Blockchain és un dels components tecnològics fonamentals de Bitcoin, la moneda digital més utilitzada a hores d’ara, però podria tindre aplicacions en àmbits molt diversos. Al llarg de 2016 hem llegit notícies sobre l’interès del sector bancari en Blockchain i sobre projectes basats en aquesta tecnologia per a dissenyar sistemes de votació electrònica, registres distribuïts de la propietat immobiliària o d’historials mèdics, o per a l’emissió de certificats acadèmics. Gartner va incloure Blockchain entre les deu tendències tecnològiques estratègiques per a 2017 i la va situar prop del “pic d’expectatives sobredimensionades” en el seu cicle de sobreexpectació. També, particularment, pel que fa a l’educació: Hype Cycle for Education, 2016.

Documentació

Per a entendre què és i com funciona el blockchain

Possibles aplicacions educatives de blockchain

Qüestions obertes

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Juan José Calderón Amador * ✘ ★

Juan José Calderón Amador * ✘ ★

ⓔlige la cadena de la vida abc1chde2ghij3…✘ⓔ-ⓝⓐⓤⓣⓐ, ⓔ-ⓜⓔⓝⓣⓔ Sevilla★#blockchain★elearning ★Ⓐrⓣ★ education★P2P★economy★